Be the change that you wish to see in the world.

Be the change that you wish to see in the world.

מהטמה גנדי היה מנהיג מהפכני בהודו של תנועת העצמאות מהממשל הבריטי. הוא מפורסם על ידי קידום תנועת הלא-אלימות והפילוסופיה של 'סתייגרהה', שמשמעותה האנגלית היא 'התנגדות דרך האמת'. גנדי היה דמות מרכזית במאבק לעצמאות הודו והשפעתו ממשיכה גם היום בתחומי הזכויות האזרחיות והחירות ברחבי העולם.