You cannot learn what the ocean is like until you have experienced the storm.

You cannot learn what the ocean is like until you have experienced the storm.

אפיקטטוס היה פילוסוף סטואי יווני שחי במאה ה-1 לספירה. הוא נולד כעבד בפריגיה ולאחר מכן זכה לחופש ברומא. הוא התפרסם בשל הדגש שלו על החשיבות שבהבנה כי מה שאינו בשליטת האדם אין לו משמעות, ורק היכולת לשלוט בתגובות שלנו לאותם אירועים היא שמשמעותית.