The earth does not belong to us, we belong to the earth.

The earth does not belong to us, we belong to the earth.

Chief Seattle היה מנהיג רוחני ומנהיג שבט של שבט דואוומיש וסוקוואמיש באזור פואג'ה סאונד של רפובליקת וושינגטון הנוכחית. הוא ידוע במיוחד בזכות נאום הנחשב להבעה עמוקה של קשרו הרוחני לאדמה ולביקורתו על השפעת ההתיישבות האירופאית על האנשים והסביבה שלו.